Zapisy

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

dla rodziców dzieci urodzonych w latach 2008-2011

ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzone jest w tych samych terminach.

 

od dnia
 

godz.

do dnia

godz. Etap rekrutacji/Czynność rodzica
5 marca 10:00    

Uruchomienie  w systemie rekrutacyjnym informacji o warszawskich przedszkolach i szkołach podstawowych (bez możliwości rejestracji wniosków).

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
5 marca   11 marca w godzinach pracy przedszkola

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
12 marca   25 marca  

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym pełnej oferty przedszkoli i szkół podstawowych oraz możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie.

12 marca   26 marca w godzinach pracy przedszkola

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

28 kwietnia 13:00    

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości  sprawdzenia, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

28 kwietnia

13:00 7 maja w godzinach pracy przedszkola

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

9 maja 13:00    

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości sprawdzenia, gdzie dziecko zostało przyjęte.

Procedura odwoławcza
od 9 maja      

Uruchomienie procedury odwoławczej.

 

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
6 czerwca 16:00    

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc

6 czerwca 16:00 12 czerwca  

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym możliwości rejestracji wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.

6 czerwca 16:00 13 czerwca w godzinach pracy przedszkola

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

18 czerwca 13:00    

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

18 czerwca 13:00 24 czerwca w godzinach pracy przedszkola

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

25 czerwca 13:00    

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 25 czerwca      

Uruchomienie procedury odwoławcze.

29 sierpnia      

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

                                                                                                            

 

 

 

KRYTERIA REKRUTACJI

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 obowiązują:

 •   kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,

 •   kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w uzgodnieniu z prezydentem miasta tzw. kryteria samorządowe.

 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

 • W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę  miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata

       (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).

 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty.

 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci

      (art. 20b ustawy o systemie oświaty)

 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

      (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

 KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

KRYTERIA USTAWOWE

Wielodzietność rodziny kandydata

128

Niepełnosprawność kandydata

128

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

128

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

128

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

128

Samotne wychowanie kandydata w rodzinie

128

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

128

KRYTERIA SAMORZĄDOWE

Dziecko pięcioletnie (ur. w 2009r.)oraz dziecko sześcioletnie (ur. w II połowie 2008r.) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania 64

Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględnienia nietolerancji samej laktozy), ubiegające się o przyjęcie do przedszkola specjalizującego się w żywieniu dzieci z alergiami

Kryterium dotyczy tylko tzw. przedszkoli dietowych specjalizujących się w żywieniu dzieci z alergiami

32

Dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

Krtyterium dotyczy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych za wyjątkiem tzw. przedszkoli dietowych

32

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się równiez do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko

16
Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2014/2015 edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru 8

Dziecko,którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.

4

 

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

 

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 3. Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:

 

 1. Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa  rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica).

 2. Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy.

 3. Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub objęciu rodziny dziecka nadzorem kuratora lub asystenta rodziny.

 4. Oświadczenie o stwierdzonej u dziecka  alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminowanych produktów (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) konieczności organizacji żywienia dziecka zgodnie z zaleceniami lekarza.  

 

 

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.