Zapisy

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2015/201

DLA RODZICÓW DZIECI URODZONYCH W LATACH 2009-2012

   UBIEGAJĄCYCH SIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rozpocznie się w  marcu br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. 

 

15 stycznia br. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

 

Przyjęte przez Radę kryteria to:

 1. dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania – 130 pkt;
 2. dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 64 pkt;
 3. dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt;
 4. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w m.st. Warszawie i rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy – 24 pkt;
 5. dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 8 pkt;
 6. dochód na osobę w rodzinie dziecka – od 0 do 1 pkt, przy czym:
  1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.) - 1 pkt;
  2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

 

Przyjęte kryteria nie są nowymi kryteriami, obowiązywały one  już  w ubiegłych latach.

Nowym kryterium wprowadzonym przez Radę m.st. Warszawy jest kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty organ prowadzący może zastosować kryterium dochodu na osobą w rodzinie kandydata. Spełnianie tego kryterium potwierdzane jest oświadczeniem rodzica kandydata.  Rodzice, którzy nie zechcą skorzystać z tego kryterium, nie muszą składać oświadczenia o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

Rada m.st. Warszawy ustaliła, że kryterium dochodu będzie najmniej punktowanym kryterium, jednak istotnym w sytuacji, gdy grupa kandydatów ubiegających się                                  o przyjęcie  do danego przedszkola uzyska tyle samo punktów za pozostałe kryteria. Kryteria rekrutacyjne powinny w sposób jednoznaczny określić kolejność przyjęć dzieci.

Należy również pamiętać, że kryteria ustalone przez Radę m.st. Warszawy brane są pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tj.:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Bieżące informacje: można uzyskać na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki